Betingelser og vilkår

 

1. ANVENDELSE

Disse forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler og retsforhold mellem Tamigo ApS, Kristianiagade 8 st, 2100 København Ø, CVR-nr.: 28277679 ("Tamigo") og kunder, herunder i relation til kundernes adgang til Tamigos webbaserede applikation ved navn "Tamigo Online Vagtplan" ("Applikationen") samt alle relaterede ydelser.

Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og individuelt aftalte betingelser mellem Tamigo og kunden har de individuelt aftalte betingelser forrang, forudsat at disse er aftalt skriftligt.

 

2. ABONNEMENTET

Mod betaling af et månedligt vederlag tildeler Tamigo kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at anvende Applikationen via internettet ("Abonnementet"). Abonnementet må kun anvendes i relation til kundens medarbejdere, og kun i de af kundens afdelinger som der betales for.

 

3. VARIGHED OG OPSIGELSE

Et Abonnement løber i 12 måneder ad gangen ("Abonnementsperiode"). Kunden kan opsige Abonnementet med én måneds varsel til udløbet af en Abonnementsperiode. Hvis Abonnementet ikke opsiges, påbegynder en ny Abonnementsperiode automatisk. Tamigo kan opsige Abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af en Abonnementsperiode.

 

4. OPHØR AF ABONNEMENTET

Ved ophør af Abonnementet, vil samtlige kundens data blive slettet 3 måneder efter Abonnementets ophør. I denne periode kan kunden få foretaget dataudtræk eller opslag i data af Tamigo mod timebetaling. Kunden kan vælge at lade Tamigo opbevare data ud over de 3 måneder efter Abonnementets ophør mod et månedligt vederlag på 10 procent af det månedlige vederlag for Abonnementet. Skriftlig anmodning om fortsat opbevaring skal modtages af Tamigo senest 2 måneder efter Abonnementets ophør.

 

5. BETALING

Kunden betaler løbende 3 måneder forud i Abonnementsperioden. Fakturaer sendes til kunden via e-mail. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

Ved starten af en ny Abonnementsperiode reguleres det månedlige vederlag for Abonnementet i henhold til det danske nettoprisindeks. Enhver anden regulering af vederlaget skal varsles af Tamigo med 3 måneders varsel til udgangen af en Abonnementsperiode.

For abonnementer af typen Starter, Regular eller Professional dækker Abonnementet hvad der svarer til 10 sms'er pr. medarbejder i abonnementet pr. måned til mobilnumre i Danmark, Norge eller Sverige. Sms udover dette antal faktureres med kr. 0,50 ekskl. moms pr. sms. Sms til andre lande faktureres til kr. 1,00 ekskl. moms pr. sms. Tamigo kan til enhver tid regulere sms priser med 1 måneds varsel.

 

6. FORTRYDELSESRET

Kunden har mulighed for at fortryde indgåelse af Abonnementet inden for de første tre måneder af kundens første Abonnementsperiode. Betalingen for de første tre måneder af Abonnementsperioden refunderes dog ikke ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

 

7. SUPPORT

Tamigo yder support til kundens superbrugere pr. telefon eller e-mail på dansk eller engelsk. Support pr. telefon er mulig i tidsrummet 9-16 på hverdage, og svar på e-mail tilstræbes inden for 24 timer på hverdage. Kunden udpeger sine egne superbrugere, der skal stå for support i forhold til kundens almindelige brugere. Support angående lønsimulering og lønomkostninger forudsætter, at kundens medarbejder har gennemført Tamigos workshop eller deltaget i Tamigos undervisning vedr. Applikationens økonomi-del.

 

8. KURSER, WORKSHOPS OG UDVIKLING

I Abonnementet er der ikke inkluderet kurser, workshops, udviklingsopgaver, konsulentbistand eller lignende. Kunden har mulighed for at købe kurser, workshops, udviklingsopgaver og konsulentbistand til de på tidspunktet gældende priser.

 

9. DRIFTSSIKKERHED

Tamigo forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til Applikationen eller omfanget af de ydelser, som indgår i Abonnementet i det omfang Tamigo anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Såfremt en sådan begrænsning eller indskrænkning bliver aktuel, vil Tamigo bestræbe sig på at give et rimeligt forudgående varsel.

 

10. DATABEHANDLING

I relation til kundens data er Tamigo databehandler og kunden er den dataansvarlige. Tamigo handler alene efter instruks fra kunden. Tamigo skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Tamigo skal på kundens anmodning give kundens tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 

11. KUNDEOPLYSNINGER

Ved kundens tegning af et Abonnement vil Tamigo registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, CVR-nummer, adresse, kontaktperson, telefonnummer og e-mail, i Tamigos kundedatabase. Tamigos behandling af sådanne oplysninger vil ske i overensstemmelse med Tamigos til enhver tid gældende retningslinjer herfor.

Kunden er forpligtet til løbende at meddele Tamigo eventuelle ændringer i de nævnte oplysninger.

 

12. FORTROLIGHED

Kunden er forpligtet til at holde oplysninger om individuelt aftalte vilkår og priser fortrolige.

Tamigo er forpligtet til at holde kundens data og informationer fortrolige med de undtagelser, der fremgår af Forretningsbetingelserne. Tamigo er ligeledes forpligtet til at holde alle ikke alment kendte informationer om kunden fortrolige. Forpligtelsen gælder Tamigos medarbejdere, underleverandører og eksterne rådgivere, der måtte medvirke til Tamigos levering af Abonnementet. Fortrolighedsforpligtelsen for både kunden og Tamigo gælder ligeledes efter ophør af Abonnementet.  Uanset Tamigos forpligtelse til at holde kundens informationer fortrolige har Tamigo ret til at bruge kunden som reference, at bruge kundens logo på Tamigos hjemmeside og markedsføringsmaterialer, samt at udsende pressemeddelelse om kundens køb af Abonnementet.

 

13. RETTIGHEDER

Tamigo overfører ved indgåelse eller opfyldelse af Abonnementet ingen immaterielle rettigheder til kunden. Kunden opnår ingen ejendomsret eller andre uigenkaldelige rettigheder til Applikationen eller andre af de af Tamigo ydede ydelser i relation hertil.

 

14. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Det er kundens ansvar at foretage dataudtræk af de data, som kunden vil bevare efter Abonnementets ophør.

Kundens brug af Applikationen og Tamigos ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Tamigo påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

Tamigo fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab, som kunden lider i forbindelse med kundens brug af Applikationen og Tamigos ydelser i øvrigt, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Applikationen eller Tamigos ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Tamigo har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset ovenstående fraskriver Tamigo sig ansvaret for driftstab, følgeskader, tab af data, retablering af data og andre indirekte tab.

Hvis Tamigo skulle blive holdt erstatningsansvarlig, kan Tamigos ansvar maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden betalte vederlag for Abonnementsperioden på tidspunktet for det ansvarsbegrundende forhold.

 

15. MISLIGHOLDELSE

Ved kundens manglende betaling har Tamigo ret til at lukke kundens adgang til Applikationen og eventuelle øvrige ydelser indtil betaling er sket. Det skyldige beløb pålægges en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Ved anden misligholdelse (herunder manglende overholdelse af gældende lovgivning i forbindelse med anvendelsen af Applikationen) har Tamigo ret til at lukke kundens adgang til Applikationen.

 

16. TVISTER OG LOVVALG

Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret. Tamigo og kunden er forpligtet til at søge eventuelle tvister løst gennem forhandling, og enhver tvist, som Tamigo og kunden ikke kan løse i mindelighed, skal indbringes for de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

 

17. OPHÆVELSE

Tamigo er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve kundens Abonnement ved kundens væsentlige misligholdelse, herunder ved væsentlig misligholdelse af Forretningsbetingelserne.

 

18. ADGANG TIL OVERDRAGELSE

Tamigo er berettiget til frit at overdrage aftaleforholdet med kunden, Abonnementet, Applikationen, driften af Applikationen og/eller eventuelle tilknyttede tillægsydelser til et koncernforbundet selskab eller tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen sker på uændrede vilkår for kunden. Kunden kan ikke overdrage Abonnementet eller øvrige rettigheder/forpligtelser uden skriftlig godkendelse af Tamigo.